290.000 390.000 

  • Aqara Smart Wall Switch E1 sử dụng Zigbee 3.0
  • Hỗ trợ Apple HomeKit
  • Liên kết được với Aqara Hub M2, M1s, E1…

Aqara Smart Wall Switch E1

Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1Aqara Smart Wall Switch E1

Phân loại

1 Nút, 2 Nút, 3 Nút